BeGeesterd is een centrum voor uitwisseling tussen de domeinen van de filosofie en de psychiatrie in al hun diversiteit aan onderwerpen en benaderingen. beGeesterd wil deze uitwisseling faciliteren door het aanbieden van een open platform voor discussie, onderwijs en wetenschappelijke interactie. Openheid, diversiteit en pluralisme in de standpunten en disciplines karakteriseren de werking. Het centrum richt zich op psychiaters en psychotherapeuten, filosofen, studenten en geïnteresseerden in dit overlappend gebied tussen filosofie en psychiatrie. De oprichting  gebeurde door psychiaters in opleiding en filosofen van verschillende Vlaamse universiteiten en ziekenhuizen.

Achtergrond

De laatste jaren kende de filosofie van de psychiatrie een spectaculaire bloei. Vooral in het buitenland ontstond een sterk wetenschappelijk veld dat zich specialiseerde in de filosofische thema’s relevant voor de psychiatrie en psychologie. Ook in Vlaanderen bestaan verschillende kleinschalige initiatieven om de filosofie van de psychiatrie te bestuderen en te bediscussiëren. Daarnaast zijn er universitaire docenten die het vak filosofie van de psychiatrie onderwijzen of hier onderzoek naar doen. Ondanks deze initiatieven blijkt er in Vlaanderen echter weinig interactie tussen de geïnteresseerden en treedt men met het resultaat van deze studie en discussie zelden naar buiten. Hierdoor blijft de impact ervan beperkt en wordt het bereik van de studie voor dit onderwerp beperkt. Dit initiatief probeert hierop in te spelen.

Vorm

beGeesterd wil, als overkoepelende structuur op een neutrale manier, toelaten dat interessante stemmen binnen het veld gehoord kunnen worden door een breder publiek. Het stimuleert discussie en probeert een verbinding te maken tussen de academische wereld en een breder publiek. Het richt zich vooral op Vlaanderen en bij uitbreiding het Nederlands taalgebied .

Het centrum wilt enerzijds laagdrempelig werken, zodat mensen met interesse in dit overlappend gebied gemakkelijk hun gading kunnen vinden zonder geconfronteerd te worden met een overmatig academisch discours. Anderzijds wil het wél de relevantie van deze academische discussie overbrengen aan een minder gespecialiseerd publiek.

Inhoudelijke en ideologische verschillen zijn een meerwaarde en exclusie van onderwerpen of beschouwingen op deze basis willen we vermijden. BeGeesterd wil zelf dan ook niet één standpunt innemen of met één stem spreken, maar net de veelheid aan stemmen laten horen. Het enige noodzakelijk gemeenschappelijke voor leden van BeGeesterd is hun interesse in de filosofie en psychiatrie.

Gezien de grote internationale interesse in dit veld wordt ook gestreefd naar een verbinding en uitwisseling met buitenlandse centra voor filosofie en psychiatrie.